Informace k otevření MŠ od 12.4.2021

NÁSTUP DĚTÍ DO MŠ

Od pondělí 12. 4. 2021 bude dle nařízení vlády a Mimořádného opatření MZD a MŠMT umožněna osobní přítomnost dětí v MŠ:

 1. dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání
 2. dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné, pokud jejich zákonní zástupci jsou:
 3. a)      zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  b)      pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  c)       pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  d)      zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  e)      příslušníci ozbrojených sil,
  f)        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  g)       zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  h)      zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  i)        zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  j)        zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme rodiče dětí, kterých se týká bod 2. a – j, aby telefonicky kontaktovali MŠ a přihlásili dítě k docházce (do pátku 9.4. 2021 do 15:00 hod.).

POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • vztahuje se na všechny děti, které se budou účastnit vzdělávání v MŠ
 • bude prováděno 2x týdně (pondělí, čtvrtek) neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem za asistence zákonného zástupce či jiné osoby, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit (v souvislosti s testováním žádáme rodiče, aby přiváděli dítě do MŠ s dostatečným předstihem, nejpozději do 7.45 hod.) Průběh testování vám vysvětlí přítomný zaměstnanec MŠ v den nástupu.
 • nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu
 • pokud se dítě odmítne otestovat, pak není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání (toto dítě bude ze vzdělávání omluveno)

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou dětmi mateřských škol při zdravotnickém zařízení

 

POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

 

 • V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte. Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Škola zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.
 • Zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen dítě ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.
 • Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.
 • Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.
 • Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Tato povinnost se nevztahuje na děti pobývající v mateřské škole.

Veškeré dotazy k povinnému testování dětí v MŠ najdete na odkazu: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

 

Mohlo by se vám líbit...