DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě krizového opatření se na děti v předškolním vzdělávání s povinnou docházkou vztahuje distanční způsob vzdělávání stanovený v §184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Toto vzdělávání bude probíhat dle

DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE vydané MŠMT .

Mateřská škola má v případě mimořádného opatření, kdy není možná osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zajistit vzdělávání distančním způsobem. Děti jsou povinné se ho zúčastnit. 

Pokud se dítě z jakéhokoliv důvodu nebude moci zúčastnit vzdělávání je zákonný zástupce povinen tuto nepřítomnost omluvit.

Vzdělávání dětí bude probíhat  of-line. (nebude probíhat přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie.)

 Zadávání aktivit může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně. Využijeme e-mailového spojení, kde bude prostor pro předávání praktických úkolů v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem. Rodiče, jejichž dětí se toto vzdělávání týká zde naleznou podrobnější návody a informace.

 

 

Mohlo by se vám líbit...